Tadaah bv

Algemene voorwaarden

1 september 2023

Tadaah B.V. is statutair gevestigd te Amsterdam aan de Oudeschans 85-I, 1011 KW, en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 73008656. Het correspondentieadres van Tadaah BV is Postbus 10875, 1001 EW Amsterdam.

Definitiebepalingen

 1. Opdracht: De overeenkomst tot dienstverlening (in de zin van artikel 7:400 e.v. BW) welke via het platform van Tadaah BV tot stand komt maar uitdrukkelijk van toepassing is tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
 2. Opdrachtgever: De kinderopvangorganisatie verbonden aan Tadaah welke opdrachten overeenkomen met opdrachtnemers. Opdrachtgever is een geregistreerd kindcentrum in de zin van de Wet op de Kinderopvang.
 3. Opdrachtnemer (ook Freelancer of ZZP’er): Pedagogische zelfstandige, welke ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel en in bezit is van de vereiste objectieve kwalificaties (diploma’s) om de diensten te kunnen uitvoeren conform de toepasselijke wet- en regelgeving.
 4. Samenwerkingsovereenkomst: de overeenkomst tot bemiddeling tussen Tadaah B.V. en de opdrachtgever.
 5. Bemiddeling: Tadaah biedt een platform waar opdrachtgevers en opdrachtnemers bij elkaar gebracht worden, zodat de opdrachtnemer op grond van een opdrachtovereenkomst de diensten kan leveren aan de opdrachtgever. Er is uitdrukkelijk geen sprake van een intermediairsfunctie waarbij diensten worden ingekocht van de Zelfstandig Professional welke vervolgens worden verkocht aan opdrachtgevers.
 6. Bemiddelingsvergoeding: De vergoeding welke Tadaah BV ontvangt van de opdrachtgever voor de faciliteiten bij het tot stand brengen van een opdrachtovereenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
 7. Account: De omgeving op het platform waar opdrachtgevers en opdrachtnemers het platform kunnen gebruiken.

In aanmerking nemend

 1. www.tadaah.nl is een platform dat opdrachtgevers en opdrachtnemers bij elkaar brengt en daarmee de mogelijkheid biedt om met elkaar de overeenkomst van opdracht aan te gaan. Een overeenkomst van opdracht komt onderling tot stand tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
 2. Door gebruik te maken van het platform stemmen partijen in met de algemene Voorwaarden waarin de bepaling is opgenomen dat diensten worden uitgevoerd op basis van de opdrachtovereenkomst die automatisch wordt gegenereerd via het platform.
 3. Aan de werking van het platform zijn de algemene voorwaarden verbonden welke door opdrachtgever en opdrachtnemer van toepassing worden verklaard.
 4. Partijen verklaring expliciet geen arbeidsovereenkomst (als bedoeld in artikel 7:610 BW) overeen te komen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever of Tadaah BV.
 5. Het tarief waartegen de opdracht wordt uitgevoerd wordt in overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer vastgesteld.
 6. Indien de algemene voorwaarden van de opdrachtnemer of opdrachtgever strijdig zijn met de algemene woordwaarden van Tadaah BV dan prevaleren de algemene voorwaarden van Tadaah BV.
 7. Indien een opdrachtnemer of opdrachtgever zich niet aan de overeenkomst en algemene voorwaarden houdt dan heeft Tadaah BV het recht de toegang tot het platform te beëindigen.
 8. Tadaah BV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst tussen Tadaah en de opdrachtgever en de overeenkomst van opdracht tussen de Opdrachtgever en de opdrachtnemer, ook niet in geval van wanprestatie.
 9. Geheimhouding: Opdrachtgevers, opdrachtnemers en Tadaah BV zijn, lopende en na afloop van de verbondenheid tot het platform, verplicht om tegenover derden volledige geheimhouding te betrachten over alle vertrouwelijke gegevens betreffende de bedrijfsvoering.
 10. Tadaah gebruikt monitoring en andere middelen om misbruik of oneigenlijk gebruik van haar netwerk op te sporen. Zowel opdrachtnemers als opdrachtgevers hebben de plicht om misbruik en oneigenlijk gebruik van het platform door andere gebruikers te melden bij Tadaah.
 11. Tadaah BV verleent opdrachtgevers en opdrachtnemers op grond van de voorwaarden van de samenwerkingsovereenkomst en/of deze algemene voorwaarden toegang tot haar platform.
 12. Tadaah BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud op het platform geplaatst door opdrachtgevers en opdrachtnemers. Tadaah BV neemt wel maatregelen om juistheid, geldigheid en volledigheid van informatie te vergroten en is gerechtigd tot het doen van aanpassingen aan deze inhoud.
 13. Op deze Algemene Bepalingen is het Nederlands recht van toepassing.

Zelfstandigheid

 1. Opdrachtnemer is een Pedagogisch zelfstandige (ook wel: ZZP-er, Freelancer of Tadaah-er) in de Kinderopvang en verklaart uitsluitend gebruik te maken van www.tadaah.nl om een eigen onderneming te drijven en tevens aan de algemeen geldende zelfstandigheidscriteria voor ondernemers te voldoen.
 2. Opdrachtgever verklaart ermee bekend te zijn dat Tadaah BV in geen enkel geval de zelfstandigheid van opdrachtnemer garandeert.
 3. Opdrachtnemer kan jaarlijks een maximum van 660 uren werken per opdrachtgever, waardoor opdrachtnemer in ieder geval aan het minimum van 3 opdrachtgevers op jaarbasis kan voldoen.
 4. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de inkomsten die men genereert al dan niet via Tadaah BV, het opgeven van deze inkomsten aan de belastingdienst, het factureren aan opdrachtgevers en draagt het betalingsrisico.
 5. De overeenkomst van opdracht, het tarief en alle verdere aanhorigheden worden uitdrukkelijk door opdrachtgever en opdrachtnemer in onderling overleg vastgesteld. Het staat opdrachtnemer geheel vrij om zelfstandig opdrachten overeen te komen dan wel te weigeren.
 6. Opdrachtnemers aangesloten bij Tadaah, die separaat ook een arbeidsovereenkomst hebben, dienen te beschikken over een schriftelijke verklaring van de werkgever waarin de werkgever toestemming geeft voor het aangaan van genoemde opdrachten.

Aansprakelijkheid

Tadaah is nimmer verantwoordelijk en aansprakelijk voor:

 1. Het doen van de aangifte van inkomstenbelasting, loonbelasting of omzetbelasting alsmede het aangaan van verzekeringen door opdrachtnemer.
 2. Schade die voortvloeit uit het niet of niet geheel nakomen van een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden.
 3. Schade die voortvloeit uit het al dan niet uitvoeren van een overeenkomst van opdracht.
 4. Betalingen uit hoofde van overeenkomsten tussen opdrachtgevers en opdrachtnemer.
 5. Het handelen of nalaten van een opdrachtgever of opdrachtnemer, in welke vorm dan ook.
 6. De informatie die door een opdrachtgever via het platform aan opdrachtnemer is verstrekt en vice versa.
 7. De correcte naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, intellectuele eigendomsrechten en privacywetgeving, zowel door opdrachtgever als opdrachtnemer en eventuele andere belanghebbenden.
 8. De juistheid van de door opdrachtnemer en opdrachtgever verstrekte gegevens.
 9. Tadaah BV is nimmer verantwoordelijk voor de geldigheid van door opdrachtnemer te verstrekken documenten. Opdrachtgever verzekert zich van de juistheid van deze gegevens voor aanvang van de opdracht.

Bepalingen voor opdrachtnemer

 1. Om als opdrachtnemer toe te treden tot Tadaah dient de Zelfstandig Professional over de volgende geldige documenten te beschikken:
  1. Paspoort of Identiteitskaart
  2. Een diploma om diensten te kunnen uitvoeren, conform de eisen gesteld in de Wet op de Kinderopvang, de Wet op het primair/voortgezet Onderwijs of de Wet BIG. Tadaah kan verlangen dat het diploma geverifieerd wordt bij DUO (digitaal uittreksel diploma-register).
  3. Uittreksel van de Kamer van Koophandel
  4. BTW-nummer of BTW-vrijstelling op basis van de Kleine Ondernemers Regeling
  5. Aansprakelijkheid verzekering
  6. VOG (Verklaring Omtrent gedrag)
 2. Opdrachtnemer houdt een portfolio bij waarin deze documenten zijn opgenomen en deze geldige documenten moet men ten alle tijden kunnen overleggen bij het uitvoeren van een opdracht.
 3. In het persoonlijk account op www.tadaah.nl moeten deze documenten worden ge-upload, zodat opdrachtgevers deze kunnen beoordelen en zich kunnen verzekeren van de juistheid ervan.
 4. De opdrachtnemer verklaart uitdrukkelijk dat genoemde documenten authentiek, geldig en persoonsgebonden zijn.
 5. De opdrachtnemer verklaart uitdrukkelijk zelfstandig ondernemer te zijn en niet te beogen een arbeidsovereenkomst aan te willen gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. BW.
 6. De opdrachtnemer verklaart uitdrukkelijk als zelfstandig ondernemer werkzaamheden te gaan verrichten voor meerdere opdrachtgevers op basis van een opdrachtovereenkomst in de zin van artikel 7:400 e.v. BW.
 7. Aan het gebruik van Tadaah zijn geen kosten verbonden voor opdrachtnemer.
 8. De kosten voor de inschrijving en het uittreksel van de Kamer van Koophandel, de aansprakelijkheidsverzekering, Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en andere kosten in verband met de objectieve kwalificaties komen voor rekening van de opdrachtnemer.

Bepalingen voor opdrachtgever

 1. Om als opdrachtgever toe te treden tot Tadaah dient er een account te worden aangemaakt op www.tadaah.nl. De aanmelding moet in ieder geval worden voorzien van een uittreksel van de Kamer van Koophandel van de organisatie alsmede een akkoordverklaring voorzien van kopie identiteitsbewijs van de tekeningsbevoegde van de organisatie. Opdrachtgever garandeert de echtheid, geldigheid en de authenticiteit van deze documenten en verklaart zich te verbinden aan de algemene voorwaarden van Tadaah BV.
 2. Opdrachtgevers gaan met Tadaah BV een samenwerkingsovereenkomst aan waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn.
 3. Opdrachtgever is een vergoeding verschuldigd aan Tadaah BV wanneer er via het platform een opdrachtovereenkomst tot stand is gekomen. Deze vergoeding bedraagt € 2,39 (ex BTW) per uur, vermenigvuldigd met het aantal overeenkomen uren volgens de opdrachtovereenkomst.
 4. De bemiddelingsvergoeding wordt maandelijks door Tadaah BV in rekening gebracht aan opdrachtgever middels een factuur. Deze factuur wordt digitaal verstuurd aan de opdrachtgever. De betaaltermijn voor de factuur is 30 dagen.
 5. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor controle van de vereiste documenten van de opdrachtnemer op juistheid, geldigheid en authenticiteit. De opdrachtnemer dient, teneinde de opdrachtovereenkomst correct uit te voeren, te beschikken over de volgende documenten:
 6. Paspoort/Identiteitskaart
  1. Diploma
  2. Aansprakelijkheidsverzekering
  3. Uittreksel Kamer van Koophandel
  4. BTW-nummer of BTW-vrijstelling o.b.v. KOR
  5. VOG en koppeling Persoonsregister Kinderopvang
 7. Voor aanvang van de opdracht uit de opdrachtovereenkomst heeft de opdrachtgever de juistheid van de vereiste documenten vastgesteld. In het geval dat een of meerdere documenten echter onjuist of niet volledig zijn zal de opdrachtgever Tadaah hiervan terstond op de hoogte stellen en wordt de uitvoering van de opdracht opgeschort.
 8. Opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor een aansprakelijkheidsverzekering met voldoende dekking voor alle opdrachtnemers binnen de organisatie waar de opdracht wordt uitgevoerd. Opdrachtgever verklaart dat opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de opdrachtovereenkomst voor voldoende verzekerd is onder de polis van de organisatie.

Opdrachtovereenkomst

 1. Een overeenkomst van opdracht (artikel 7:400 e.v. BW) komt tot stand middels het aanbieden van de opdracht door opdrachtgever en aanvaarding daarvan door opdrachtnemer. Partijen komen overeen: de plaats, de datum, de inhoud van de dienst en het uurtarief van de opdracht.
 2. Indien een opdrachtnemer een opdracht heeft geaccepteerd dan is opdrachtnemer verantwoordelijk voor de uitvoering van deze opdracht.
 3. Indien een opdrachtnemer een geaccepteerde opdracht niet kan uitvoeren dan kan opdrachtnemer zich vrij laten vervangen. Deze vervanger beschikt over dezelfde objectieve kwalificaties als opdrachtnemer. In een dergelijke situatie dient opdrachtnemer terstond telefonisch contact opnemen met opdrachtgever om deze in te lichten, de koppeling met het personenregister kinderopvang (PRK) te controleren en de opdracht over te dragen aan de vervanger.
 4. Opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen een opdracht tot 24 uur voor aanvang van de opdracht annuleren. Annulering geschiedt door middel van de daarvoor bestemde mogelijkheid op het platform.
 5. Indien een opdrachtovereenkomst binnen 24 uur voor aanvang wordt opgezegd door opdrachtgever dan is deze een vergoeding ter grootte van € 100 (excl. omzetbelasting) verschuldigd aan opdrachtnemer. Deze vergoeding is een compensatie aan opdrachtnemer voor het derven van inkomsten.
 6. Bij annulering door opdrachtnemer binnen 24 uur voor aanvang is het niet mogelijk een dienst aan te nemen via het platform voor de dag van waarop de annulering betrekking heeft.
 7. Indien een overeenkomst is aangevangen, derhalve na het verstrijken van het in deze overeenkomst gestelde datum en tijdstip, kan deze niet meer worden gewijzigd of opgezegd door opdrachtgever, tenzij partijen anders overeenkomen.Wijzigingen voor de locatie waar de opdracht wordt uitgevoerd kunnen onderling worden overeengekomen. De (meer)kosten van de wijzigingen (bijvoorbeeld reis (tijd) en parkeerkosten) komen voor rekening van opdrachtgever.
 8. In geval van beëindiging van deze overeenkomst is opdrachtgever geen vergoeding verschuldigd en partijen sluiten toepasselijkheid van artikel 7:411 BW uitdrukkelijk uit.
 9. Naast voorgaande is het mogelijk om de overeenkomst op te zeggen als een partij ernstig tekort is geschoten in de uitvoering van de opdracht of nakoming van deze overeenkomst en herstel daarvan in redelijkheid niet mogelijk is.
 10. Een opdrachtnemer is uitdrukkelijk niet in dienst bij Tadaah BV. Een opdrachtnemer en opdrachtgever maakt slechts gebruik van de bemiddeling van Tadaah BV. Het is opdrachtnemers en opdrachtgevers, aangesloten bij Tadaah, uitdrukkelijk niet toegestaan om overeenkomsten van opdracht met elkaar aan te gaan buiten het platform van Tadaah.
 11. Wanneer de situatie zich voordoet dat een opdrachtgever een opdrachtnemer in vaste dienst wil nemen, op basis van een arbeidsovereenkomst dan is dat toegestaan als hiervan melding wordt gedaan aan Tadaah. Er zijn hieromtrent geen voorwaarden verbonden zoals een boeteclausule, overnamevergoeding, concurrentiebedingen of voorwaarden van vergelijkbare strekking.
 12. De hoogte van het uurtarief komt tot stand door onderhandeling tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer kunnen aangeven welk uurtarief men wenst te betalen, dan wel te ontvangen.
 13. Wanneer opdrachtnemer factureert aan opdrachtgever dient men op de factuur te vermelden of men is vrijgesteld van omzetbelasting. De opdrachtnemer kan vrijgesteld zijn van omzetbelasting op basis van de Kleine Ondernemers Regeling (KOR). Het is aan opdrachtnemer hiertoe een aanvraag in te dienen bij de belastingdienst. De verantwoordelijkheid ten aanzien van de omzetbelasting (de aangifte, het in rekening brengen en afdracht ervan aan de belastingdienst) ligt ten alle tijden bij opdrachtnemer. Tadaah BV is nimmer verantwoordelijk voor het correct in rekening brengen van omzetbelasting of andere belastingen en premies. Het is aan opdrachtgevers en opdrachtnemers om zich op dit punt deskundig te laten informeren.
 14. Opdrachtnemer mag, buiten het uurtarief dat is overeengekomen met de opdrachtgever geen andere kosten in rekening brengen tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen. Indien opdrachtgever en opdrachtnemer overeenkomen dat de dienst op een andere locatie wordt uitgevoerd dan komen de meerkosten (extra reiskosten, parkeerkosten alsmede de extra reistijd) hiervan voor rekening van opdrachtgever.
 15. Het totaalbedrag op de factuur dient overeen te komen met het overeengekomen tarief en aantal uren in de opdrachtovereenkomst.
 16. Wekelijks wordt er automatisch gefactureerd namens opdrachtnemer aan de opdrachtgever. De betaaltermijn is 30 dagen.
 17. Wanneer een opdrachtgever een klacht heeft over de wijze waarop een opdrachtnemer een opdracht heeft uitgevoerd dan dient deze te worden gericht aan de opdrachtnemer. Het is aan opdrachtnemer deze klacht correct te behandelen en de eventuele gevolgen van de klacht teniet te doen.
 18. In geval van fraude wordt altijd aangifte gedaan bij de daarvoor bestemde instanties.

Heb je nog vragen? Neem gerust contact op!

Tadaah heeft de leukste opdrachtgevers