Schijnzelfstandigheid: werknemer of zzp'er.

Gulhan Hoke okt 31, 2022

index.jpgBeste lezer,

Afgelopen dagen is er veel te doen geweest in de media over zzp’ers in de zorg en kinderopvang. Minister K. van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is actief om zich in Europees verband in te zetten om schijnzelfstandigheid aan te pakken. Een goede zaak omdat in een aantal gevallen zzp’ers via platformen te maken krijgen met uitbuiting en ondermaatse voorwaarden.
De afgelopen week zijn er veel vragen binnengekomen vanuit zowel freelancers als kinderopvangorganisaties over dit onderwerp.

In deze nieuwsbrief willen wij graag uitleggen wat schijnzelfstandigheid is en waarom dit niet van toepassing is op diensten via het platform Tadaah.

Waar staat de term schijnzelfstandigheid nu precies voor?
Het betekent dat iemand als zzp’er werkt, maar het ondernemerschap niet voldoet aan de richtlijnen die hieraan worden gesteld en het daardoor lijkt alsof de zzp’er in loondienst is. In dat geval dient de opdrachtgever (feitelijk werkgever) loonbelasting en sociale premies af te dragen. De Belastingdienst kan hierop handhaven. In het uiterste geval kan er een naheffing volgen, eventueel verhoogd met een boete. Voor een duidelijk stroomschema om te beoordelen of er sprake is van loondienst, verwijzen wij u naar deze pagina van de Belastingdienst.
Samen met onze accountant en arbeidsrecht jurist zorgt Tadaah er continu voor dat deze richtlijnen in acht worden genomen door zzp’ers en kinderopvangorganisaties. Onder andere door gebruik te maken van de opdrachtovereenkomst en de algemene voorwaarden en deze te beoordelen op basis van de actualiteiten.

Door te voldoen aan de richtlijnen voor zelfstandigheid zorgen we ervoor dat freelancers die via Tadaah werken bij kinderopvangorganisaties juist geen schijnzelfstandigen zijn, onder meer omdat:

 • Tadaah een zuiver platform is waar uitsluitend vraag (opdrachtgever) en aanbod (freelancers) bij elkaar worden gebracht.
 • Freelancers ondernemers zijn en zich als ondernemers dienen te gedragen. Dat betekent dat ze altijd zijn ingeschreven bij de KvK, dat ze verplicht zijn om een deugdelijke administratie te voeren, ze verplicht zijn om BTW in rekening te brengen en aan te geven (tenzij ze gebruik maken van de Kleine Ondernemers Regeling/KOR).
 • Freelancers als enigen hun eigen verkooptarieven bepalen. Er is nooit sprake van door opdrachtgevers opgelegde tarieven, het tarief is uiteraard onderhandelbaar tussen freelancer en opdrachtgever.
 • Bij Tadaah wordt gebruik gemaakt van de opdrachtovereenkomst die is opgesteld door de Belastingdienst (tussen kinderopvangorganisaties en de freelancer) waarin is vastgelegd dat er geen verplichting is tot persoonlijke arbeid. Men zich altijd vrij kan laten vervangen.
 • De werkzaamheden uit invaldiensten voor 1 dag of dagdeel bestaan en geen vervanging zijn voor vast personeel.
 • De freelancers geen gelijkgestelde zijn omdat zij zich voor de Inkomstenbelasting kwalificeren als ondernemer en niet vallen onder de in de wet vastgelegde definitie.
 • Het betalingsrisico bij de freelancer ligt.
 • Het risico van verzuim bij de opdrachtgever ligt.
 • De opdrachtgever geen verplichting stelt tot beschikbaarheid van de freelancer. De freelancer bepaalt waar, wanneer en hoe vaak hij of zij een dienst accepteert.
 • De freelancer zelf aansprakelijk is voor eventuele schade (daarom is een verzekering verplicht).
 • De freelancer niet voor meer dan 70% van zijn/haar omzet afhankelijk mag zijn van 1 opdrachtgever.
 • De freelancer meer dan 3 verschillende opdrachtgevers per jaar heeft
 • Bij klachten de kinderopvangorganisaties zich rechtstreeks tot de freelancer wenden, omdat de overeenkomst is afgesloten met deze freelancer.
 • De freelancer de afgelopen 6 maanden niet in loondienst mag hebben gewerkt bij opdrachtgever.
 • De freelancers geen deel uitmaken van het vaste personeel en daarom ook geen deel nemen aan personeelsactiviteiten of bedrijfsregels en -voorschriften van organisaties.
 • De freelancers geen relatie- of concurrentiebeding hebben en vrij zijn om opdrachten aan te gaan met andere organisaties.


Organisaties:

We hopen u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd en gaan graag met u in gesprek als u behoefte hebt aan een nadere uitleg of verdieping op dit onderwerp.

Freelancers:

We hopen jou met deze nieuwsbrief meer uitleg te hebben gegeven. Het platform en de werkwijze van Tadaah zijn zo ingericht dat schijnzelfstandigheid voorkomen kan worden. Controleer bovenstaande punten om jezelf er van te verzekeren dat je aan alle voorwaarden voldoet. Indien je een aanvullende vraag hebt dan kun je een via de mail een contactverzoek sturen naar: info@tadaah.nl.

Met vriendelijke groet,

Steven Lenderink